• hair homogenizer  DHFSTPRP-HP24
  • fast hair Tissuelyser DH-2019
  • portable hair Tissuelyser  DHFSTPRP-HR24